Huurvoorwaarden mobilhome

1. Huur:

Bij het opmaken van de huurovereenkomst dient een voorschot van 30% van de huursom betaald te worden, deze dient binnen de 8 dagen via overschrijving betaald te worden op bankrekeningnummer BE39 8601 1495 8419 op naam van Bumpi bvba. Het resterende bedrag moet ten laatste 30 dagen voor vertrek betaald worden door middel van overschrijving op rekeningnummer: BE39 8601 1495 8419 op naam van Bumpi bvba. Bij vervroegd terug inbrengen van de motorhome of in geval van ongeval blijft de volledige huursom verschuldigd. In geval van annulatie, geldt het voorschot als annulatie en administratiekosten. 

Bij niet tijdige betaling wordt de huurovereenkomst verbroken.

2.Verhuurtermijnen:

Weekendverhuur: afhalen mobilhome vrijdagavond vanaf 19h, terugbrengen mobilhome maandagavond vanaf 19h

*weekverhuur: 2000 km inbergrepen

*weekendverhuur: 950 km inbegrepen

*onbeperkte kilometers vanaf 3 weken huur

*extra kilometers worden verrekend aan 0,25 cent/km

*prijzen zijn incl. btw

3. Waarborg:

De waarborg bedraagt 1000 euro. De waarborg dient betaald te worden ten laatste 1 week voor vertrek via overschrijving op bankrekeningnummer: BE39 8601 1495 8419 op naam van Bumpi bvba. De waarborgsom dient als zekerheid tegen eventuele schade berokkend door de huurder of tegen diens tekortkomingen in de huurvoorwaarden of dergelijke. Hij is terugbetaalbaar binnen de maand, na het verstrijken van de huur en nadat vastgesteld is dat de gehuurde motorhome in onberispelijke staat terug is ingeleverd. Van deze waarborgsom worden in vermindering gebracht : een som van € 75 indien het voertuig nog gereinigd moet worden, de vergoeding van de gereden kilometers boven de vrijstelling aan € 0.25/ km. ; de kosten voor aanvulling van de dieseltank, de eventuele herstellingskosten bij beschadiging, vervuiling of noodzakelijke vervanging van onderdelen, de eventuele verkeersboetes en gerechtskosten op naam van Bumpi bvba, het bedrag van een volledige week huur als bedrijfsverlies bij het te laat inleveren van het voertuig. In geval van ongeval vervalt de volledige waarborgsom als vrijstelling van de verzekering, enkel in recht en na betaling van de volledige schadevergoeding bij ongeval kan de waarborg terugbetaald worden aan de huurder. Bij een ongeval met gedeeltelijke aansprakelijkheid is de waarborg eveneens volledig verschuldigd. Bij meerdere ongevallen en / of schadeposten is de huurder verplicht telkenmale de vrijstelling per ongeval aan de verhuurder te betalen. De waarborgsom vervalt eveneens indien een defect aan het mechanisch gedeelte optreedt als gevolg van nalatigheid van de huurder - o.a. : regelmatig nazien van het oliepeil en motorvloeistoffen of gebruik van minderwaardige brandstof. De waarborgsom is geen limiet op de vergoeding bij afrekening.

4. Aanvaarding:

De verhuurde motorhome zal zich in een voortreffelijke staat bevinden bij de aanvang van de huur. Een controlelijst wordt opgemaakt en door beide partijen ondertekend. De dieseltank is gevuld, evenals de verswatertank. De afvaltanks zijn geledigd. Toiletvloeistof, elektriciteitskabel, gasflessen en oprij blokken zijn aanwezig. Bij terugbrengen van de motorhome moet de dieseltank volgetankt zijn.

5. Verzekering:

De motorhome is door de verhuurder omnium verzekerd met een vrijstelling ten bedrage van de waarborg. Dit bedrag geldt per afzonderlijk schadegeval. Bovendien is het voertuig verzekerd voor pech-verhelping in binnen -en buitenland. Voor deze verzekering is een uitzondering voor volgende landen : Albanië, Wit-Rusland, Israël, Iran, Moldavië, Rusland, Oekraïne en Marokko. De huurder wordt aangeraden een reis-bijstandverzekering af te sluiten voor de personen die de reis meemaken. Bij een schadegeval dient de Bumpi bvba onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. Tel. : (O032) (O) 497 64 93 17

6. Afstand van Verhaal:

De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder in geval van niet beschikbaar zijn van de motorhome op de voorziene dag en / of uur - door pech, ongeval, repatriëring of laattijdig inbrengen van de vorige huurder. In voorkomend geval vervalt de verhuurverbintenis en worden zowel huursom en waarborg integraal terugbetaald. De huurder kan geenszins aanspraak maken op een vergoeding door het optreden van een defect aan de motorhome tijdens de huur.

7. Plichten en verantwoordelijkheden van de huurder:

De huurder zal :

a) de motorhome gebruiken en behandelen als een goede huisvader en op een voorbeeldige wijze verzorgen en onderhouden

b) de motorhome niet onderverhuren aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder

c) regelmatig het oliepeil en het niveau van de motorvloeistoffen nazien en de eventuele tekorten aanvullen

d) voor elk vertrek nazien of de steunen, zonneluifel, vensters en koepels volledig ingeklapt en beveiligd zijn

e) er voor zorgen dat de afvaltanks ten gepaste tijde geledigd worden

f) geen gebruik maken van een industriële carwash of hogedrukspuit en het voertuig uitsluitend reinigen met water en neutrale zeep

g) er zorgvuldig opletten dat de afvoeren niet verstopt raken door afval

h) waterleidingen en dito apparaten beschermen tegen vorst

i) geen bijtende producten gebruiken die wastafels en leidingen kunnen beschadigen

j) de schoorsteen van de verwarming steeds vrijhouden (vooral bij gebruik in de winter - oppassen voor sneeuwbedekking)

k) geen gebruik maken van een frituurpan, microwave, enz.  

I) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en de minimum leeftijd van 23 jaar hebben

m) de verkeersregels stipt opvolgen en het rijgedrag en de snelheid aanpassen, dit om ongevallen en beschadigingen te voorkomen

n) de belading aanpassen en de maximum toegelaten massa van het voertuig niet overschrijden, niet meer personen vervoeren dan het wettelijk voorzien op de documenten van het voertuig

o) bij het optreden van schade aangericht door derden tijdens de huurperiode is de huurder verplicht alle nodige stappen te nemen teneinde vergoeding voor de geleden schade te bekomen. De huurder is verantwoordelijk voor de volledige schade zolang de verhuurder niet vergoed is voor de aangerichte schade. Het is de taak van de huurder om alle bewijzen nopens een aansprakelijke tegenpartij te leveren.

p) geen huisdieren toe te laten in de mobilhome

q) niet te roken in de mobilhome

r) de mobilhome wordt afgehaald en teruggebracht op volgend adres: Zwaanhoek 7c, 8460 Oudenburg